>RiCOTTA Studie

Algemene studie informatie

RiCOTTA studie staat voor: Rifampicine Combinatie Therapie versus GerichTAntibiotische Monotherapie voor geïnfecteerde gewrichtsprothese veroorzaakt door stafylokokken

 

Doel van de studie

Vaststellen of het effect van gerichte behandeling met clindamycine voor gewrichtsprothese infecties vergelijkbaar is ten opzichte van traditionele rifampicine/fluorochinolonen combinatie behandeling.

Achtergrond

Een geïnfecteerde gewrichtsprothese (prosthetic joint infection, PJI) is een ernstige complicatie na plaatsing van een gewrichtsprothese. De behandeling bestaat uit een operatie en langdurige behandeling met antibiotica. Toepassing van de twee meest gebruikte antibiotica voor deze infectie (rifampicine en fluorochinolonen) die tegelijkertijd gebruikt worden, gaat gepaard met veel bijwerkingen en geneesmiddeleninteracties. Er is geen wetenschappelijke basis dat deze combinatietherapie de meest effectieve behandeling is. Wel zijn er aanwijzingen dat behandeling met 1 antibioticum net zo effectief is.

Belangrijkste eindpunt van de studie

Het primaire eindpunt van het onderzoek is behandelsucces 15 maanden na operatie (=1 jaar na afronden van de antibiotische behandeling). De definitie van behandelsucces  is de afwezigheid van:  

  1. Infectie gerelateerde re-operatie van de initieel aangedane gewrichtsprothese
  2. Nieuwe antibiotische behandeling voor verdachte of bewezen infectie van de initieel aangedane gewrichtsprothese
  3. Doorlopend gebruik van antibiotica voor de initieel aangedane gewrichtsprothese aan het einde van de follow-up
  4. overlijden

Secundaire onderzoeksvariabelen/eindpunten

Kwaliteit van leven, gemeten middels EQ-5D-5L vragenlijst, aantal (ernstige) ongewenste voorvalllen, aantal keren dat er veranderd wordt van antibioticum, aantal antibiotica bijwerkingen, aantal patiënten dat een Clostridoides difficile infectie ontwikkelt tijdens behandeling, het voorkomen van rifampicine resistentie van bacterien bij patienten die falen op de behandeling.

Onderzoeksopzet

Dit is een multicenter, gerandomiseerde open label studie. In de studie wordt de effectiviteit van rifampicine met levofloxacine vergeleken met monotherapie met clindamycine tijdens de orale behandelingsfase van stafylokokken PJI. De totale follow-up duur is 15 maanden vanaf de eerste operatie die uitgevoerd is om de infectie te behandelen.

Onderzoekspopulatie

Alle patienten ouder dan 18jaar met een heup of knie PJI veroorzaakt door Staphylococcus spp en behandeld volgens de DAIR strategie= een operatie met uitgebreid schoonmaken van het gewricht en de prothese en vervolgens langdurig antibiotica. Exclusie criteria zijn: contra-indicatie voor rifampicine, gecompliceerde S. aureus bacteriemie of gelijktijdige endocarditis, infectie waarvoor geen toepasselijke antibiotica mogelijk is, behandelfalen voor start voor orale antibiotica, verlengen van intraveneuze antibiotica duur langer dan 3 weken, levensduur <12 maanden, tumorprothese, chemotherapie voor kanker in de komende 12 maanden, patienten waar al besloten is om ze langdurig met onderdrukkende antibiotica te behandelen naar de intiele 12 weken, niet in staat om aan de studie verplichtingen te voldoen, zwangerschap, niet de Nederlandse of Engelse taal machtig zijn. Zie de inclusietool op deze pagina voor meer informatie.

Interventies

Er zijn 2 studie-armen in deze studie. Een groep krijg 450mg tablet van rifampicine tweemaal daags + 500mg tablet van levofloxacine tweemaal daags en de andere groep krijgt 600mg tablet van clindamycine driemaal daags. De duur hiervan is 10-12 weken. Dit wordt gegeven nadat de patiënt volgens het standaard protocol een operatie en 1-2 weken intraveneuze antibiotica heeft gekregen.

Er wordt voor driemaal een vragenlijst over kwaliteit van leven afgenomen. Eenmaal in het ziekenhuis, eenmaal na 6 weken en eenmaal na 12 weken. Er zijn geen extra monitoring procedures, afspraken, controles of bloedafnames ten opzichte van een standaard behandeling van een geïnfecteerde gewrichtsprothese